ÐоÑÑи могÑÑ Ð¿Ð¾Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð°ÑÑ Ð² ÑеÑÑоÑане и заказаÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñки в баÑе. ÐÑÐµÐ»Ñ Ð¿ÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ Ð²Ð¾ÑполÑзоваÑÑÑÑ ÑаÑной и Ñаммамом, а Ñакже ÑаÑÑлаблÑÑÑими пÑоÑедÑÑами Ð´Ð»Ñ Ñела.